top of page
Frank-home.jpg

specialisaties door ervaring

Frank van Kruijsdijk

Opleidingen
 • Master of Management en Organisation, TIAS-business school, MMO

 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, diploma hoofdvak Techniek en diploma hoofdvak Ontwerp

Specialisaties door ervaring

Lijnmanager

 • Afdelingshoofd Majeure Projecten en Beheer

 • Afdelingshoofd Planrealisatie en Grondbedrijf

 • Manager Openbare Ruimte

 • Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving

 • Coördinator Onderhoud

 • Manager Gebruik Openbare Ruimte, Weggebruik, Toezicht en Handhaving

 

Programmaregisseur

 • Strategisch programmaleider Meerjarenperspectief Participatiebedrijf

 • Kwartiermaker Programmaregisseur Groen, Afval en Reiniging

 • Kwartiermaker Contractadviseurs Regiegemeente

 • Kwartiermaker Toegang tot Zorg & Zorgtoewijzing

 • Brede School Veldhoven: verbreding, verbouw, nieuwbouw MFA’s

 • 3 transities sociaal domein: transitie Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Passend Onderwijs

 • Joint-venture privatisering Sociale Werkplaats

 

Projectleider

 • Utiliteitsbouw

 • Grond weg en waterbouw

 • Innovatie & Partnerschap

 • Beheer openbare ruimte

 • Groen en natuurbouw

 • Sociaal domein

 

Ambtelijk opdrachtgever

 • Gebiedsvisie

 • Gebiedsontwikkeling

 • Ontwikkeling wegenstructuur

 • Centrumplan

 • Duurzaam Industriepark Cranendonck - Metalot

 • Onweerstaanbaar Someren, wateroverlast, droogte, hittestress

 • Klimaatadaptatie, DPRA, stresstest, risicodialoog, maatregelen Nota Bovenwijkse Voorzieningen

 • Afvalverwerking, deelstromen en restafval

 • Haalbaarheidsonderzoek privatisering vrijetijdsbedrijf

 • Jaarprogramma Handhaving

Sectoren

Grond- Weg en Waterbouw, Openbare Ruimte, Reiniging en Afval

 • Kerntakendiscussie

 • Optimalisatie groepssamenstelling

 • Directie UAV,

 • Gemandateerde van de opdrachtgever UAVgc

 • Gebruik openbare ruimte, vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Water, Groen en Natuur, Recreatie en Educatie

 • Vergroening, groen voor rood, operatie steenbreek, iedere dag een boom

 • Ecologische bermbeheer, watergangen en -partijen

 • Milieueducatiecentrum, kinderboerderij, boomfeestdag

 • Bossen, kleine landschapselementen, recreatieve routes

Grondbedrijf

 • Grondexploitatie en planeconomie

 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen

 • Anterieure overeenkomsten

 

Bouw en Utiliteitsbouw

 • Directie UAV, Bouw en Utiliteitsbouw

 • Gemandateerde van de opdrachtgever UAVgc

 • GPR-gebouw, W/E adviseurs

 • Exploitatie maatschappelijk vastgoed; huur-, gebruik- en beheerovereenkomsten

 

Sociaal Domein: 3 Transities

 • Transitie Jeugdzorg

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Participatiewet

 • Invoering passend onderwijs

Vergunningen Toezicht en Handhaving

 • Ruimtelijke ordening, milieu, leefbaarheid, drugs, honden, verkeer, buren

 • Gebruik openbare ruimte, weggebruik, precario

 • Kabels en leidingen coördinatie, Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

 • Corona 2020, COVID-19

 

Kwaliteit

Systemen, borging en registratie

 • Projectmatig werken, inrichten, overdragen en implementeren

 • ISO 9001: 2015 lead auditor, initiële certificering, second party audit

 • Kwaliteitsboring, risico gestuurd toetsen, verificatie en validatie

 

Contracten: Contractvorming en -beheersing

 • SCB, BVP, IPM, kwaliteitsborging

 

 

Overige relevante opleidingen

Management

 • Organisatie als systeem, Systemische interventies in organisaties, De Baak

 • Professional als Coach, De Baak

 • Diverse intervisie-trajecten Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs

 

Duurzaamheid VGM

 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, VCA-VOL

 • Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming, niveau 2

 • Toepassen secundaire bouwstoffen, CROW

 

Ruimte

 • Grondexploitatie – in de nieuwe Wro, Geoplan

 • Strategisch Omgevingsmanagement, Twynstra Gudde

 

GWW en B&U

 • Directie UAV 2012, bouw en utiliteitsbouw, CROW

 • Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers en aannemers, CROW

 • RAW voor opdrachtgevers/directies, CROW

 

Kwaliteit

 • Lead auditor ISO 9001: 2008 en ISO 9001; 2015, KAM opleidingen 2016

 

Maatschappij – kennis delen
 • Brancheorganisatie Bouwend Nederland, gastspreker EMVI bijeenkomst 2016

 • Avans Hogeschool Tilburg, contractvorming 2016

 • ARC-groen, studiebijeenkomst Participatiewet 2014

 • Avans Hogeschool Den Bosch, gastspreker projectmatig werken / projectmanagement 2013

 • Brancheorganisatie VHG, dagvoorzitter studiedagen bouwnijverheid 2010-2012

 • ARC-groen, studiebijeenkomst Social Return, 2012

 • Helicon Agrarisch Opleidingscentrum, tijdelijk deeltijd leerkracht 2010-2012: vierdejaars doorstromers: Optimaliseren Bedrijfsvoering & Projectmanagement

 • Prinsentuin College Tuin Park Landschap, tijdelijk deeltijd leerkracht 2000-2002

bottom of page